2004, 29 april t/m 5 mei:
Galerie It Frysk Skilderhûs, Leeuwarden